1947 Een katholieke meisjesschool in het Noorden

Het ”Sint Maartenscollege” was in eerste instantie een jongensschool, maar hoe moest dat dan met de katholieke jonge dames die naar school moesten? Uit “Ons Noorden” van april 1947:

Een katholieke middelbare Meisjesschool in ’t Noorden

Met September a.s. een feit

Wij kunnen thans aan de katholieken van het Noorden de heugelijke mededeling doen, dat met September a.s. in Groningen een katholieke middelbare meisjesschool zal worden geopend, die zal staan onder de leiding van de Eerw. Zusters van de Congregatie van O.L. Vrouw van Amersfoort, die ook met het lager-meisjes-onderwijs in Groningen zijn belast.

Deze mededeling zal in brede kringen van de katholieke bevolking hier in het Noorden met blijdschap worden begroet, want evenals het vorige jaar bij de oprichting van het St. Maartensclyceum, wordt ook met deze kath. Meisjesschool voldaan aan een reeds lang bestaande wens en ook aan een lang bestaande behoefte.

De stichting, het vorige jaar, van een kath. Lyceum voor jongens, was dan ook geen afsluiting, neen het was het begin van een nieuwe periode in het kath. Onderwijs hier in de noordelijke provinciën en het is zeker een belangrijk feit, dat zo kort na de oprichting van een kath. Lyceum, nu ook reeds kan worden overgagaan tot de oprichting van een middelbare kath. Meisjesschool.

Reglement van de MMS “St. walburg”

Kraneweg 74 – Groningen

Leerlingen, die op de fiets naar school komen, moeten op het schoolterrein naast de fiets lopen. Bij overtreding wordt de fiets tijdelijk in beslag genomen.

De leerlingen zijn verplicht zich te gedragen naar alle voorschriften van orde en tucht, welke gegeven worden. Een leerling, die de orde verstoord kan door de docent verwijderd worden. Zij moet zich onmiddellijk melden bij de Directrice.

Een leerling, die herhaaldelijk het reglement overtreedt of zich zeer onbeleefd gedraagt, kan door de Directrice geschorst worden.

De agenda’s der leerlingen dienen alleen om opgegeven huiswerk te noteren. Deze agenda’s mogen niet gebruikt worden als “Plakboeken”; dit om storing in de lessen te voorkomen. Docenten behouden zich het recht voor om van leerlingen, die dit voorschrift niet involgen, de agenda’s in beslag te nemen.